Terms & Conditions

shop.jumitex.com

I. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem: sklep.jumitex.pl  prowadzonego przez spółkę ?Jumitex? Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-545) przy ul. Ciołkowskiego 155, NIP 5420301099, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białystoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020265, REGON 050027490, adres poczty elektronicznej: sklep@sklep.jumitex.pl, sklep@jumitex.pl tel./fax 85 74 14 198. Wskazane dane przeznaczone są również do składania reklamacji.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy Klient powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży, a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem.
 5. Regulamin został sporządzony przy uwzględnieniu wymogów przewidzianych w: ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.), w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.)  oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

II. Słowniczek

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

 1. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Formularz zamówienia –  formularz służący do złożenia zamówienia zawierający ilość i rodzaj zamawianych produktów, dane Klienta i dane dotyczące dostawy zamawianego produktu;
 4. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio do promowania produktów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o produktach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 5. Klient – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną albo jednostką organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystającą z Usługi Elektronicznej;
 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego;
 7. Produkt – produkty dostępne w Sklepie będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 9. Sklep – Sklep Internetowy prowadzony przez administratora – firmę Jumitex Sp.z o.o. pod adresem internetowym: www.sklep.jumitex.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;
 10. Spam – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody administratora innym Klientom;
 11. Sprzedawca – spółka „Jumitex” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-545) przy ul. Ciołkowskiego 155, NIP 5420301099, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białystoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020265, REGON 050027490, adres poczty elektronicznej: kontakt@jumitex.pl, tel. +48 85 741 41 18, +48 85 741 23 78, tel/fax: +48 85 741 41 98. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243);
 12. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 13. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się  na odległość przy wykorzystywaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;
 14. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez administratora na rzecz Klienta za pośrednictwem Internetu;
 16. Zamówienie – dyspozycja zakupu produktu złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

III. Informacje podstawowe i techniczne

 1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.
 2. Sprzedawca zamieszcza za pośrednictwem internetu informacje na temat swojej oferty na stronie www.sklep.jumitex.pl i umożliwia drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym Regulaminem – zakup Produktów znajdujących się w bazie Sklepu za pomocą Formularza zamówienia.
 3. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiające wyświetlanie stron WWW.
 4. Sprzedawca uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.
 5. Umowa Sprzedaży polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dostawy Klientowi zamówionego Produktu.
 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania na stronie internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, o charakterze erotycznym lub pornograficznym, propagujących przemoc.
 7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

IV.  Zagrożenia i odpowiedzialność

 1. Sprzedawca wskazuje, ze korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się zagrożeniami typowymi dla środowiska internetu, takimi jak:
  • spam,
  • wirusy,
  • konie trojańskie.
 2. Sprzedawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności przez:
  • kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich,
  • przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.
 3. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za:
  • jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,
  • treści reklam umieszczanych w ramach Sklepu,
  • spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetu,
  • przerwy w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.;
  • szkody spowodowane przez działanie użytkownika niezgodne z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu;
  • szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników danych i informacji zawartych w Sklepie.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest „Jumitex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Białymstoku.
 2. Sprzedawca jako administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
 3. Wypełnienie przez Klienta Formularza zamówienia albo przesłanie Zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji.
 4. Klient  może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sklepu na adres e-mail np. informacje o prowadzonych przez Sklep akcjach promocyjnych.
 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług droga elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. nr 133, poz. 883, ze zm.);
  • rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służąc do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024);
  • innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ich usunięcia.

VI. Procedura i warunki  składania Zamówienia

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient powinien wypełnić Formularz zamówienia dostępny na stronie www.sklep.jumitex.pl poprzez wskazanie rodzaju i ilości zamawianych produktów, danych Klienta, sposobu płatności, miejsca i sposobu dostawy i akceptacji regulaminu.
 2. Klient zobowiązany jest do wprowadzania na Formularzu zamówienia zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, nr telefonu. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 3. Chwilą złożenia Zamówienia jest wysłanie Formularza zamówienia poprzez naciśnięcie przez Klienta przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę”.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, wskazanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, informację o nadaniu numeru Zamówienia.
 5. Z chwilą  wysłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomości zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia – patrz pkt.4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na wniosek Klienta fakturą VAT (w przypadku zaznaczenia tej opcji na Formularzu zamówienia), które będą dołączane do przesyłek.
 7. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.jumitex.pl, z wyłączeniem okresów, o których mowa w rozdz. III.pkt. 4. Zamówienia złożone po godz. 16.00 oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 8. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego Produktu.

VII. Cena, sposób płatności

 1. Ceny Produktów uwidocznione na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztu dostawy, z zastrzeżeniem Produktów przy których znajduje się znak „Dostawa Gratis” – tak oznaczone Produkty dostarczane są bezpłatnie do Klienta.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeżeli wybrany przez Klienta dostawca zmienił ceny swoich usług.
 3. Zapłata za Produkt może nastąpić:
  • przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Sklepu prowadzony przez bank Raiffeisen Polbank numer rachunku bankowego 81 1750 1080 0000 0000 1178 5441;
   w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.
  • płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  • Płatność elektroniczną poprzez system Dotpay.
 4. W przypadku płatności przelewem bankowym lub przekazem pocztowym Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty po upływie 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia.
 5. Sprzedawca jest upoważniony do wstrzymania wysyłki Produktu zamówionego przez Klienta do momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowy Sklepu – w przypadku płatności za produkt w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

VIII. Warunki dostawy

 1. Dostawa Produktów jest płatna. Koszt dostawy jest doliczany do wartości zamówienia.
 2. Koszt dostawy jest wskazany w Formularzu Zamówienia.
 3. Sklep udostępnia  dostawę Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Klienta na Formularzu zamówienia w ciągu 5 dni roboczych.
 5. Do każdego zamówionego Produktu dołączany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na wniosek Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.
 6. W przypadku nieobecności Klienta w miejscu odbioru przesyłki pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo z informacją o miejscu i czasie odebrania przesyłki oraz o możliwości uzgodnienia kolejnego terminu dostawy. Termin odbioru wynosi 14 dni i liczony jest od dnia pozostawienia awizo. Po tym terminie produkt zostanie przesłany do Sklepu na koszt Klienta.
 7. Przed odebraniem paczki od osoby dostarczającej produkt Klient winien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania. W przypadku gdy opakowanie jest uszkodzone należy sporządzić w obecności osoby dostarczającej produkt protokół szkodowy lub odmówić przyjęcia przesyłki.
 8. Przewidywany termin realizacji dostawy określony indywidualnie przy każdym Produkcie jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Produktu do wysyłki do Klienta. Ostateczny termin dostawy Produktu jest ustalany przez pracownika Sklepu z Klientem. Termin ten należy liczyć w przypadku płatności przelewem lub przekazem pocztowym – od dnia uznania rachunku bankowego przez Sklep, natomiast w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. W sytuacji gdy dostawa Produktu jest niemożliwa w indywidualnie ustalonym przez pracownika Sklepu z Klientem terminie, Sklep bezzwłocznie wskaże nowy termin dostawy. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży w razie braku akceptacji nowego terminu dostawy.
 10. Wszelkie prawa i ryzyka związane z produktem przechodzą na Klienta z chwilą wydania Produktu firmie kurierskiej.

 

IX.  Prawo konsumenta do odstąpienia

 1. Klientom będącym konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: „Jumitex” Sp. z o.o., 15-545 Białystok ul. Ciołkowskiego 155 oraz dokonać zwrotu Produktu do Sklepu.
 3. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Konsument powinien zwrócić Produkt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia konsumenta od Umowy sprzedaży Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez konsumenta ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub w inny wybrany przez konsumenta sposób zapłaty, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do momentu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:
  • bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę Produktu,
  • jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

X. Reklamacje

 1. Klient przed dokonaniem odbioru produktu winien sprawdzić stan dostarczanej mu przesyłki w obecności osoby, która ją dostarczyła. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności osobie dostarczającej przesyłkę. Osoba dostarczająca przesyłkę ma obowiązek przyjąć zgłoszone reklamacje i dokonać spisania protokołu szkodowego opisującego stan przesyłki w momencie dostawy wraz z jej widocznymi uszkodzeniami.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Produktu bez wad. W przypadku stwierdzenie wady Produktu Klientowi przysługuje uprawnienie do skorzystania z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje Klientowi w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia Produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawienia Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo w przypadku, gdy wada jest istotna odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. Klient nie będący Konsumentem może złożyć reklamację poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: ?Jumitex? Sp. z o.o., 15-545 Białystok,  ul. Ciołkowskiego 155, Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację również ustnie (osobiste zgłoszenie, telefoniczne) lub pisemnie (list, faks, wiadomość email).
 5. Pisemne zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta;
  • numer zamówienia;
  • oznaczenie reklamowanego produktu wraz z datą jego zakupu;
  • numer konta bankowego Klienta;
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  • określenie roszczenia.
 6. Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu produktu w Sklepie (np. poprzez dołączenie dowodu zakupu tj. faktury lub paragonu).
 7. Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji.
 8. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokona na swój koszt wymiany albo naprawy Produktu. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego Produktu okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów poinformuje o tym niezwłocznie Klienta. W takim przypadku Klient będzie uprawniony do żądania obniżenia ceny Produktu i zwrotu części ceny Produktu lub zwrotu pełnej ceny Produktu przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.
 9. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu, zawierająca zestawienie zmian będzie umieszczona na stronie głównej Sklepu przez 14 kolejnych dni kalendarzowych od dokonania zmiany Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.sklep.jumitex.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w pkt IX.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu z siedzibą w Białymstoku.
 8. Składający Zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Contact form

Jumitex sp. z o.o.
ul. K. Ciołkowskiego 155, 15-245 Białystok
Opening hours:
Monday – friday: 08:00 – 16:00

tel. 48 85-741-41-18, 48 85-741-23-78
tel/fax  48 85-741-41-98