Polityka prywatności

sklep.jumitex.pl oraz jumitex.pl

(Polityka ochrony danych osobowych)

 

Zapewniamy Cię, że JUMITEX Sp. z o.o. przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć się udanymi zakupami na stronie www.sklep.jumitex.pl

1. Kto jest administratorem danych osobowych użytkownika?
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest JUMITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 155, 15-545 Białystok, KRS: 0000020265 (dalej: Administrator danych)

2. Cel przetwarzania danych osobowych.
Dane przetwarzane są  w celu realizacji usług na podstawie umowy, w tym umowy sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych. W przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią co do zasady cztery z nich:
1) niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych na naszej domenie, której użytkownik jest stroną;
2) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych;
3) przetwarzanie danych użytkownika dla celów podatkowych i rachunkowych;
4) na podstawie zgody użytkownika w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług bądź w innych celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora danych oraz partnerów współpracujących z Administratorem danych przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.

UWAGA! Administrator danych przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator danych nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

3. Osoby trzecie a ochrona danych osobowych użytkownika.
Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wysokim poziomie. Administrator danych nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.  Administrator  danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora danych. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Jak długo są przechowywane dane osobowe użytkownika?
Administrator danych przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

5. Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.
Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych.
Jeżeli użytkownik, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jemu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

6. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w państwach trzecich.
Nie przekazujemy danych osobowych użytkownika do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał dołożymy wszelkich starań aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (KE) stwierdziła odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez KE.

7. Przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego.
W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla naszych Klientów i Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem, którego dane dotyczą, a Administratorem danych, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,  Administrator danych może stosować  ?profilowanie?. Profilowanie oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Administrator danych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Administrator danych wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora danych, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

8. Pliki cookies.
Administrator danych może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora danych na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora danych przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora danych. Administrator danych może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookies obsługą indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce ?opcje internetowe? lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora danych.  Czytaj więcej: Polityka plików cookies

9. Zmiana polityki bezpieczeństwa.
Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub zmiana będzie wprowadzać stosowny standard przewidziany przez Administratora danych.

10. Kontakt.
W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora danych należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe IOD:

imię nazwisko: Małgorzata Klimiuk
adres mailowy: jumitex@jumitex.com.pl

Formularz kontaktowy

Akceptacja

 

Jumitex sp. z o.o.
ul. K. Ciołkowskiego 155, 15-245 Białystok
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

 

 

tel. 48 85-741-41-18, 48 85-741-23-78
tel/fax  48 85-741-41-98